This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

Cicero Fonder AB

PRI reporting framework 2018

You are in Strategy and Governance » Investment policy

投資ポリシー

SG 01. RI policy and coverage

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。
ポリシーの構成要素/種類
AUMの対象範囲

01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、ならびに、ESG 要因および実体経済の影響をどのように考慮に入れているのかについて説明して下さい。

Samtliga fonder som Cicero Fonder förvaltar tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

 

Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:

Vapen
Tobaksprodukter
Alkohol
Spel
Pornografi
Fossila bränslen

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar. Vissa av fonderna använder dock aktieindexfutures för exponering på Emerging Markets. Detta gäller framförallt indexfonderna, men även till en begränsad del allokeringsfonderna och Cicero Världen.

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

02.3. 組織の投資原則および全体の投資戦略が公表されているかどうかについて明示して下さい。

02.4. 補足情報 [任意]


SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. Describe your policy on managing potential conflicts of interest in the investment process.

Best ececution policy

03.3. Additional information. [Optional]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Private)


Top